Pumpar i Malmö – En överblick över stadens pumpsystem

21 april 2023 Julia Zsiga

Pumpar är en viktig del av Malmös infrastruktur och används för att hantera allt från avloppsvatten till grundvatten. Dessa pumpar är avgörande för att hålla stadens vattensystem i drift och skydda den lokala miljön från skador. I denna artikel ger vi en överblick över pumparna i Malmö och dess betydelse för staden.

Avloppspumpar

Malmö har ett omfattande avloppssystem som kräver pumpar för att driva avloppsvattnet från bostäder och företag till reningsverk. Detta system består av hundratals pumpstationer som är strategiskt placerade runt om i staden. Pumpstationerna har olika kapacitet beroende på hur mycket avloppsvatten som ska pumpas och hur långt det behöver transporteras. Avloppspumparna i Malmö är utformade för att klara av stora mängder avloppsvatten och har avancerade tekniska funktioner för att minimera risken för skador och driftstörningar. Underhåll av dessa pumpar är viktigt för att undvika avbrott i driften och för att säkerställa att avloppsvattnet hanteras på ett miljövänligt sätt.

image

Grundvattenpumpar

Malmö ligger på en geologisk platå med hög grundvattennivå. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande pumpinfrastruktur för att hantera detta grundvatten. Grundvattenpumparna används för att dränera områden och för att förhindra översvämningar under perioder med högt vattenflöde. Malmös grundvattenpumpsystem är en viktig del av stadens hantering av vatten och är avgörande för att skydda fastigheter från översvämningar. Det finns ett antal grundvattenpumpstationer runt om i staden som är utrustade med avancerad teknik för att säkerställa att pumparna fungerar optimalt.

Bräddning

Bräddning är en process där avloppsvatten släpps ut i vattendrag och hav för att undvika översvämningar i avloppssystemet. Detta görs när avloppsvattennivåerna är för höga för att pumparna ska klara av att hantera allt vatten. Bräddning sker också vid tillfällen när reningsverken inte klarar av att ta hand om allt avloppsvatten. Malmö har ett system för bräddning som används för att undvika översvämningar i staden. Bräddning sker från olika platser runt om i staden, såsom från pumpstationer och reningsverk. Detta system är utformat för att minimera risken för miljöskador och säkerställa att vattnet som släpps ut uppfyller lokala och nationella krav.

Fler nyheter